Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsa

Vi ska alla inom skolan bidra till elevernas lärande. Elevhälsan omfattar alla elever. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Man vet att det finns ett starkt samband mellan skolresultat och psykisk hälsa bland barn och unga. Att eleverna uppnår skolans mål bidrar till en god psykisk hälsa. Psykisk ohälsa riskerar å andra sidan att leda till sämre skolresultat.

Inom vår skolenhet består vår elevhälsa av skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator, speciallärare, specialpedagoger och skolledningen.

Vårt elevhälsoteam sammanträder varje vecka och pedagogerna kan anmäla elever som de känner oro för till teamet. Då har ett omfattande arbete redan gjorts av pedagogerna i klassen, i nära samarbete med föräldrarna, och man anser att det behövs ytterligare stöd och hjälp.

Skolans skolsköterska och skolläkare arbetar främst förebyggande, de verkar för sunda levnadsvanor hos eleverna och gör regelbundet hälsoundersökningar och har hälsosamtal. Vi följer elevens hälsoutveckling, spårar tidigt elever som far illa och identifierar hälsoproblem som kan inverka på skolgången.

Skolsköterskan finns på Olovslundsskolan alternativt Nockebyhovsskolan varje dag i veckan. Tid hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Kontaktpersoner för elevhälsa på Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan:

Helene Wiberg, skolsköterska tel.nr. 08-508 07 557 / 076-12 07 557
Sebastian Olsson, skolkurator tel.nr. 076-12 07 558
Anna Hansson, skolläkare

Dela:
Kategorier: