Till innehåll på sidan

Förskoleklasser

Våra förskoleklasser                             

Vi har fyra förskoleklasser. Tre av dem befinner sig i varsin byggnad på Olovslundsskolan och den fjärde är på Nockebyhovsskolan. Vi har bra lokaler, fin utemiljö och nära till skog och vatten. Både skoldag och fritidsverksamhet är i samma lokaler.  En förskollärare är klassföreståndare i varje grupp och samverkar med andra pedagoger.
Vi vill bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är en grund för vår verksamhet.

Vi utgår från vår läroplan, Lgr-11, och där står att ”skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande, för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället.”

Därför arbetar vi så att varje elev
• får vara och bli sedd som den man är
• ska lära känna och våga visa sina styrkor och svagheter
• ska respektera sina och andras åsikter
• ska kunna följa givna regler
• ska våga uttrycka sig i grupp
• ska vara en bra kompis
• ska utveckla språklig och matematisk medvetenhet
• ska känna glädje och må bra i skolan.

Detta åstadkommer vi genom att
• utifrån varje elevs sociala utvecklingsnivå och gruppens sammansättning forma ett arbetssätt som stimulerar och utvecklar eleverna.

I läroplanen betonas också att skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Därför arbetar vi så att varje elev ska
• våga prova på olika verksamheter
• få skapa och leka fritt
• kunna uppskatta sitt eget arbete
• kunna utveckla och förändra sitt arbete
• kunna ta emot instruktioner och arbeta efter dem
• kunna arbeta självständigt och i grupp
• utveckla social medvetenhet.

Detta åstadkommer vi genom att
använda stimulerande och utvecklande material och ha en medveten pedagogik som ger eleven en bra grund att stå på. För att öka den språkliga medvetenheten arbetar vi enligt Bornholmsmodellen.

Vår gemensamma slogan är:

Ramar och Kramar

Dela:
Kategorier: