Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritidshem åk F-3

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I under­visningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I årskurs 1 och 2 har vi även fritidsverksamhet i halvklass inlagt under skoldagen.

Den 1 juli infördes ett nytt avsnitt om fritidshemmet i läroplanen: del 4, Fritidshemmet. Texten förtydligar fritidshemmets syfte och centrala innehåll och ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

Den nya läroplanstexten är direkt riktad till fritidshemmet, och anger tydligt vilket syfte och centralt innehåll undervisningen ska ha: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle samt lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

De nya läroplanstexterna innebär att fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan och stimulera elevens utveckling och lärande samt utgå från en helhetssyn på eleven.

Införandet av det nya avsnittet i läroplanen har redan påbörjats på våra skolor. All fritidspersonal har tillsammans arbetat fram pedagogiska planeringar utifrån Lgr 11, som ligger till grund för all fritidsverksamhet.

Vid två tillfällen per läsår utförs elevsamtal med eleverna i åk 1-3. Här synliggörs hur eleverna ligger till i sin utveckling och hur de utvecklar sina förmågor inom fritidshemmets verksamhet. Frågorna utgår ifrån rubrikerna kreativitet, samarbete, ansvar, kommunikation, skapa, utforska och rörelse. På våren är en pedagog ifrån fritidshemmet med på utvecklingssamtalet och då går man igenom underlaget.

Förskoleklassernas fritidsverksamhet på eftermiddagarna ligger i samma lokaler som förskoleklassverksamheten.

 

Kontaktuppgifter Olovslund/Nockebyhovs skolor förskoleklasser

Kontaktuppgifter Olovslundsskolan fritidshem F6, grundsärskolan

Kontaktuppgifter Olovslundsskolan fritidshem åk 1

Kontaktuppgifter Olovslundsskolan fritidshem åk 2

Kontaktuppgifter Olovslundsskolan fritidshem åk 3

Kontaktuppgifter Nockebyhov fritidshem åk F-1 (Hemvist 2)

Kontaktuppgifter Nockebyhov fritidshem åk 2-3 (Hemvist 1)

Dela: