Till innehåll på sidan

LIP Lösningsinriktad pedagogik

Den lösningsinriktade pedagogiken

Vårt arbete
På vår skolenhet har vi under flera år arbetat med att utveckla en lösningsinriktad pedagogik. Det är ett förhållningssätt som genomsyras av en tilltro till individens egna resurser och ett respektfullt bemötande. Det bygger på att vi lyssnar noga på vad som sägs och hur vi talar med varandra.

Genom att arbeta lösningsinriktat kan vi tillsammans skapa ett klimat som ger en positiv stämning och bidrar till större arbetsglädje bland personal och elever på skolan. Det gör stor skillnad när vi lyfter fram det som fungerar och tänker runt möjligheter, framgångar och styrkor istället för problem, svårigheter och brister.

Vårt mål
Vårt mål är att samtliga medarbetare och elever upplever att lösningsinriktat arbetssätt genomsyrar verksamheten.

Vårt arbetssätt
Pedagoger och personal strävar efter ett förhållningssätt som innebär att skapa goda relationer mellan varandra och med eleverna. Vi ger varandra positiv feedback och vi har fokus på kompetens och förmågor. Vi använder oss av en samtalsmetodik som är en teknik med öppna och kreativa frågor. De kreativa frågorna sätter igång en process som inbjuder till eget tänkande.

Utbildning
Pedagoger och personal på skolenheten har fått kompetensutveckling och läst boken Lösningsinriktad pedagogik av Kerstin Måhlberg och Maud Sjöblom.
Vi är fem utbildade LIP-coacher som arbetar regelbundet i skolans verksamhet med att LIP-spana i klasser, handleda pedagoger och utveckla LIP-arbetet.

På skolenheten Olovslund/Nockehybov…
… fokuserar vi på det som fungerar
… lyfter vi fram elevens starka sidor
… bygger vi lösningar istället för att fördjupa oss i problem
… använder oss av ett respektfullt bemötande
… använder vi positiv feedback för att förstärka ett positivt
     beteende
… ser vi föräldrar som en viktig resurs
… har vi fem LIP-coacher som LIP-spanar och inspirerar oss ute i 
     våra olika verksamheter
… anslår LIP-coacherna ”veckans uppdrag”.

Utvärdering
LIP handlar också om att göra mer av det som fungerar och att därigenom skapa en verksamhet där barn, föräldrar, pedagoger och personal trivs och känner att de har inflytande.

Eleverna säger:
”Bra och roligt när LIP-coachen berättar om allt bra hon har sett.”
”LIP har hjälpt oss att få arbetsro i vår klass.”

Pedagogerna säger:
”Att utvärdera med hjälp av skalan är enkelt och konkret.”
”Jag har lärt mig att byta ut ordet inte.”

Föräldrar säger:
”Jag är mycket nöjd med att situationen i klassen har blivit bättre.”
”Språket och stämningen har blivit bättre mellan eleverna.”

Lip-coacherna säger:
”LIP-fokus är ett nytt sätt att tänka.”
”Fokus på möjligheterna, inte på hindren.”

Kontakta oss
Vill du veta mer om hur vi arbetar på ett lösningsinriktat arbets-sätt eller vill veta var du kan läsa mer om LIP är du välkommen att kontakta oss LIP-coacher!

Helén Eriksson: helen.s.eriksson@stockholm.se
Marie Ederborg: marie.ederborg@stockholm.se
Marita Perman Höglund: marita.perman.hoglund@stockholm.se
Malin Weber Jansson: malin.weber.jansson@stockholm.se
 

"Ta reda på vad som fungerar
och gör mer av det.
Sluta göra det som inte fungerar
och prova ett annorlunda sätt istället."

Dela:
Kategorier: