Rektorsbrev

Rektorsbrev September 2018

Hej föräldrar/vårdnadshavare till elever i Olovslund/Nockebyhovs skolor,

Efter snart fem veckor är vi på riktigt igång med rutinerna i våra skolor. Jag upplever att vi har haft en positiv start  med eleverna. Att skapa bra övergångar och uppstart av läsåret har varit något vi särskilt prioriterat i år. För mig är det angeläget att särskilt informera er om några områden som är centrala för våra verksamheter under den närmaste tiden.

Skolplattformen och digitalisering

Skolplattformen är en nyetablerad digital plattform för kommunikation och lärande. Så här i inledningen av läsåret har delar av plattformen haft problem med prestanda och funktion. Detta är något som ligger utanför vår kontroll som skolenhet. Utbildningsförvaltningen arbetar med att få samtliga delar att fungera. Inne i Skolplattformen kommer du som vårdnadshavare att kunna se veckobrev, se allmän och övergripande information från skolan och ta del av omdömen och kunskapsutveckling för ditt barn. Vi arbetar också med att utveckla den del som innebär att läxor och uppgifter läggs ut digitalt för att ni ska kunna ta del av dem även i hemmet. För att stadens högt ställda säkerhetskrav ska uppfyllas måste du som vårdnadshavare logga in med E-legitimation (t ex bank-id). Du loggar in på startsidan via http://www.stockholm.se/vardnadshavare Se även bifogad fil med instruktioner om inloggning med mera.

Om du har problem med inloggning kan du vända dig till:

Kontaktcentrum för Stockholm stad

08.00-16.30 via telefon 08 508 11 552 eller E-support e-support@stockholm.se

Veckobreven skickas tillsvidare ut via mail, men läggs också på er startsida i Skolplattformen. När vi vet att plattformen fungerar fullt ut kommer information endast läggas ut på Skolplattformen.

Som jag nämnt tidigare kommer våra elever i F-3 att ha en personlig digital enhet i form av en surfplatta. Vi håller på för fullt med registrering av appar och annan förberedelse av enheterna så att eleverna ska kunna komma igång med användning inom kort. Våra ettor har sin digitala enhet med sig från föregående år. När det gäller år 4-6 planerar vi för en personlig enhet även där. Då i form av bärbar PC. På grund av att upphandlingen för hårdvara överklagats har vi inte kunnat göra nybeställningar fullt ut. Nu är upphandlingen klar och vi kommer med stöd av förvaltningen kunna göra nybeställningar med leverans vårterminen 2019.

Renovering av kök och matsalar i Olovslundsskolan

Utbildningsnämnden har fattat beslut om att etablera en matsalspaviljong på skolgården. Detta för att kunna evakuera kök och matsal inför en mycket välbehövlig renovering. Paviljongen beräknas vara på plats i början av vårterminen 2019. Projektering och markarbeten kommer troligen att påbörjas under oktober månad. Jag vill poängtera att denna tidsplan är preliminär. Matsalpaviljongen är en modern och väl utprövad lösning som inte kommer att innebära någon försämring när det gäller miljön i matsalen. Vi kommer fortsätta att köpa maten från Blackebergsskolan tills dess att vår ordinarie matsal och kök är renoverade. Vi återkommer med tidsplan för renovering av kök och matsalar. Vi kommer med stöd av SISAB, vår fastighetsvärd och Utbildningsförvaltningen att kontinuerligt informera er om utvecklingen av projekt kring matsalspaviljong och renovering.

Medborgarskapsskolan

Att arbeta hälsofrämjande och förebyggande är ett tydligt prioriterat område för oss.

Det innefattar alltifrån daglig rörelse till ett aktivt arbete med insatser kopplade till värdegrunds- och trygghetsarbete. För att vässa vårt värdegrundsarbete har vår trygghetsgrupp från och med detta läsår tagit fram ett koncept som heter Medborgarskapsskolan. Detta koncept löper från F-6 och syftar till att förmedla och förankra demokratiska värden till våra elever. Pedagogerna kommer med stöd av Medborgarskapsskolan att arbeta med olika teman för varje årskurs. Det kan t ex handla om barnkonventionen, empati, vänskap och mod eller rättigheter och skyldigheter på nätet. Vi tror och hoppas att detta ytterligare kan bidra till skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Studiedag 4/10

På våra studiedagar är skolan och ordinarie fritids stängt. Dessa dagar är vår enda möjlighet att samla all pedagogisk personal för att jobba med kompetensutveckling, organisationsfrågor etc. Vänligen försök ordna omsorg på annat sätt dessa dagar. Kan ni som vårdnadshavare inte ordna omsorg på annat sätt så kommer de elever som blivit anmälda från våra skolor tas om hand av inhyrda vikarier på Olovslundsskolan. Anmälan måste göras till biträdande rektor Johanna Stråberg Romero SENAST den 24/9.

Incident 18/9

Jag vill passa på att tacka personal, vårdnadshavare och andra berörda för stöd i samband med den incident vi informerade om tidigare i veckan. Vi är med hänsyn till inblandade förhindrade att gå ut med mer information kring händelsen än den ni fått i tidigare mail. Vi är tacksamma för att ni respekterar detta. Skolans rutiner för denna typ av händelser har fungerat väl och verksamheten fortgår enligt normala rutiner.

Till sist vill jag tacka våra föräldraföreningar OFF och NFF för engagemanget i Skolans dag på våra skolor. Mycket värdefullt. NFF genomförde sin dag i onsdags och OFF genomför dagen den 27/9.

Med vänligen hälsning

Henrik Kroon
Rektor

 


PDF iconrektorsbrev_september_2018.pdf

PDF iconrektorsbrev_mars_2018.pdf

PDF iconrektorsbrev_november_2017.pdf
PDF iconrektorsbrev_sept_2017.pdf

 

 

Dela:
Kategorier: