Till innehåll på sidan

Våra trivselregler

Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan är skolor där alla ska trivas och känna sig trygga. Medarbetare, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för en positiv och trygg atmosfär.

Trivselregler

Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan är skolor där alla ska trivas och känna sig trygga. Medarbetare, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för en positiv och trygg atmosfär.

Vi visar varandra respekt genom att…

 • uppföra oss väl mot alla i skolan –  i sättet att vara och på det sätt man talar till varandra
 • respektera allas rätt till en trygg arbetsmiljö
 • inte störa sina klasskamrater eller läraren under lektionerna
 • inte kränka eller mobba varandra
 • komma i tid till alla lektioner
 • vara rädd om skolans lokaler och saker, lämna andras saker ifred
 • hänga upp kläder och ställa skorna ordentligt
 • vi tar av oss keps, mössa och luva när vi är i matsalen
 • inte använda mobiltelefonen under skoldagen och på fritids (undantag kan ske i samråd med personal i skolan – och då ska mobilen inte användas på ett störande eller kränkande sätt)
 • all snöbollskastning, cykling, inlines, rullskor, rullbrädor, airboards och sparkcykling är förbjudet på våra skolgårdar och inne i skolan
 • inte lämna skolornas områden under skoldagen. För detta krävs särskilt tillstånd av personal på skolan

Vad händer om en elev inte lyckas att leva upp till skolans trivselregler?
Skolan vidtar de åtgärder som behövs utifrån skolans konsekvenstrappa, se särskilt dokument.

Sluta-regeln
Vi använder oss av sluta-regeln, vilket betyder att om man säger SLUTA så gäller det utan undantag.

Den gyllene regeln
Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig.
Behandla andra som de vill bli behandlade.

Våra trivselregler är framtagna av elever och personal i
Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan juni 2020

Förväntansdokument för Stockholms kommunala grundskolor

Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever och vårdnadshavare har rätt att ha på skolan. Eftersom skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång har även Stockholms stad höga förväntningar på elever och vårdnadshavare. Detta förväntansdokument förtydligar vad som gäller inom samtliga verksamhetsformer i Stockholms stads kommunala skolor:

 • Skolan är ansvarig för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Vårdnadshavare i förskoleklass, grund- och grundsärskola ansvarar för att barnet kommer till skolan och fullgör sin skolplikt.  
 • För elever i gymnasieskola gäller närvaroplikt för den utbildning som de antagits till. Ogiltig frånvaro rapporteras till CSN och kan påverka studiebidraget. 
 • Skolplikten i förskoleklass, grund- och grundsärskolan/närvaroplikten i gymnasieskolan innebär att eleven ska vara närvarande på lektionerna. 

Enligt läroplanen ska varje elev: 

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, ta ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö  - visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever, som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön på skolan  - aktivt utöva inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på skolan 
 • Vårdnadshavares engagemang har stor betydelse för elevernas skolgång. Att visa intresse för utbildningen, ha positiva förväntningar på elever och förtroende för skolans personal är ett bra sätt att visa att skolan är viktig. 
 • Synpunkter och förslag som både framförs och tas emot på ett konstruktivt sätt gör att verksamheten kan utvecklas i samarbete, med tillit och ömsesidig respekt för våra olika roller.  

Förväntansdokument för Olovslund/Nockebyhovs skolor

Som vårdnadshavare till elev i våra skolor förväntar vi oss följande:

 • Möt skolans personal med respekt, tillit och vänlighet
 • Tala inte negativt om skolan inför ditt barn, då det påverkar ditt barns syn på sin skola Om du har synpunkter på skolan  - vänd dig direkt dit
 • Respektera skolplikten och ditt barns rätt till utbildning
 • Ledighet är ingen rättighet (respektera skolans rutiner för ledigheter)
 • Se till att ditt barn kommer i tid till skolan
 • Lita på att personalen arbetar professionellt
 • Respektera skolans personal som myndighetsutövare t ex vid betygssättning
 • Respektera skolans trivselregler
 • Följ skolans kommunikationspolicy. Kontakta först den personal som är närmast berörd
 • Ta del av den information som skolan tillhandahåller
 • Delta i möten som skolan inbjuder/kallar till
 • Håll dina kontaktuppgifter aktuella i skolplattformen

Som vårdnadshavare i våra skolor kan du förvänta dig följande av vår personal:

 • Vi följer och arbetar utifrån skolans styrdokument
 • Vi arbetar för att skapa en god och trygg inlärningsmiljö
 • Vi arbetar för att alla ska mötas med respekt
 • Vi kommer att ingripa mot alla former av mobbing, diskriminering och kränkande behandling
 • Vi strävar efter att ge alla elever stöd efter behov
 • Vi strävar efter en hög kvalitet på vår undervisning och verksamhet
 • Vi samverkar med dig som vårdnadshavare för ditt barns bästa
Dela:
Kategorier: